fbpx

שים לב!

להרשמה ללימודים יש למלא את טופס הרישום ולאחר מכן יש לבצע את התשלום בטופס התשלום של הקורס הרצוי.

בהצלחה רבה!

טופס רישום כללי

שלב ראשון בהליך ההרשמה הוא מילוי טופס הרישום:

לא מצליחים לצפות בטופס ההרשמה? לחצו כאן!
כתובת למשלוח דואר
נא למלא את הכתובת המדוייקת למשלוח ערכת הלימודים (במשלוח לחו”ל נא לכתוב באנגלית ולהוסיף בהערות את השם באנגלית)

תקנון

דגשים והערות:
הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים להכשרה  בתכנית.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

מכון ‘למען ילמדו’, מעביר לתלמידים חומר בכתב או במייל או בכל אמצעי מדיה אחר. הזכויות של חומרי הלימודים שייכות ל’למען ילמדו’ ונתונה הרשות לתלמידים לשימוש אישי בלבד, חובת התלמיד לשמור על הזכויות ולא להעביר חומרי לימוד לאף אחד. כמו”כ התלמיד מודע לכך שחלק מן הבחינות נעשות באמצעות גורם חיצוני המעניק את הציון ואת התעודה. קבלת התעודה מותנית בסיום התשלום על הקורס.

התלמיד מודע לכך שהצלחה במבחנים תלויה בהשתתפות בשיעורים, חזרה על החומר בבית, ומילוי שאלות החזרה ומטלות הכיתה.

בכל מקרה לא יוחזרו דמי הרשמה לתכנית הלימודים.

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא על-ידי “מכון למען ילמדו”.

תקנון ביטול לימודים:

מי שנרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על הפסקת לימודים. לתשומת לבך, ביטול הרשמה ו\או הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד. תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או בהקפאת לימודים, חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת הלימודים. בקשה תאושר במקרים חריגים בלבד ומכון למען ילמדו אינו מתחייב להיענות לבקשה. המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים ואשר תישלח במייל או תימסר במסירה אישית למזכירות.

החזר שכר הלימוד במקרה של ביטול הרשמה
ביטול עד חודשיים לפני מועד תחילת הלימודים מזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול בתקופה שבין חודשיים לפני תחילת הלימודים ועד שבועיים לפני תחילתם – מזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי 20% מגובה שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול הרשמה במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים מזכה בהחזר שכר לימוד בניכוי 50% משכר הלימוד ובניכוי דמי הרישום והמקדמה. החל מתחילת הלימודים לא יהיו כל החזרים כספיים.

בחר את הקורס לתשלום:

מסלולי הכנה למבחני הרבנות

תעודה מוועד ההסכמה

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים