MOZ_C
MOZ_M

הכשרה והסמכה להוראה בהלכות שבת

קבוצת למידה ברמה גבוהה, ללימוד יסודות הפסיקה וההלכה בנושא הלכות שבת, במהלך המסלול יקבלו התלמידים ליווי והדרכה כיצד לפסוק הלכה מתוך הסוגיות, המתאימים ימשיכו לשימוש ויקבלו היתר הוראה.

הלימוד והשימוש המעשי יועברו על ידי הגה”ח הרב ישראל הלפרין שיחי’ דיין ופוסק בכפר חב”ד ומומחה בהלכות שבת והרב שד”ב יהושע ליפש דיין ומו”צ בחיפה

*מחזור תש”פ הינו מחזור אחרון ללימודי שבת במתכונת המקוצרת לבחינה ברבנות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ליעוץ אישי, השאר פרטים