EN

שולחן ערוך יורה דעה

המלאי אזל

מהדורה מוגה עם פתיחת כל ראשי התיבות

ליקוט פסקי אדה”ז

סיכום מהלכי הש”ך והט”ז

אותיות מאירות ומרובעות

כל החלקים בספר אחד

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים