fbpx

שולחן ערוך יורה דעה

מהדורה מוגה עם פתיחת כל ראשי התיבות

ליקוט פסקי אדה”ז

סיכום מהלכי הש”ך והט”ז

אותיות מאירות ומרובעות

כל החלקים בספר אחד

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

באיזה קורס אתה מתעניין?

ליעוץ אישי, השאר פרטים